Skip to main content

Author: Eamon Donovan

Comhdháil COFG, 2021 – Ag Pleanáil ar son na Teanga

Reáchtáladh Comhdháil Bhliaintúil 2021 COFG ar líne arís i mbliana, de bharr chúrsaí paindéime. Le tacaíocht agus áisíneacht ó Fhoras na Gaeilge, reáchtáladh an chomhdháil ar an 3 Meitheamh 2021 trí Fhíschomhdháil Zoom. Bhí tinreamh mór i láthair chun éisteacht le paineál chainteoirí a labhair mar gheall ar ghnéithe éagsúla a bhaineann le pleanáil ar son na teanga.

B’é Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, a d’oscail an chomhdháil go hoifigiúil. Chuir sé fáilte faoi leith roimh na hOifigigh Ghaeilge ó Thuaisceart Éireann a bhí ag freastal ar an gComhdháil, ag rá go bhfuil sé tábhachtach tacú le comhoibriú agus comh-fhoghlaim idir na hOifigigh Ghaeilge ó thuaidh agus ó dheas.

Cuireadh fáilte roimh Gwenith Price, Leas-Choimisinéir Teanga na Breataine Bige agus a comhghleacaí Steffan Jones. Labhair Gwenith mar gheall ar Chóras na gCaighdeán don mBreatnais atá i bhfeidhm sa Bhreatain Bheag. Dhein sí cur síos ar an gcóras agus conas mar a oibríonn sé, ag díriú isteach ar fhorfheidhmiú agus ar na buntáistí a bhaineann le caighdeáin in-fheidhmithe a bheith ann, seachas córas “reachtaíocht bhog” mar a bhí i bhfeidhm le Scéimeanna Teanga. B’ábhar faoi leith spéise é seo dos na hOifigigh Ghaeilge i bhfianaise an méid atá beartaithe maidir le caighdeáin a thabhairt isteach sa tír seo i mBille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) atá ag dul tríd Tithe an Oireachtais faoi láthair.

Ba í Siubhán Nic Grianna, Bainisteoir Pleanála Teanga le hÚdarás na Gaeltachta an dara aoi-chainteoir ag Comhdháil na bliana seo. Labhair Siubhán mar gheall ar chúlra agus chur i bhfeidhm an phróisis phleanála teanga sna limistéir éagsúla laistigh agus lasmuigh den nGaeltacht. Labhair sí maidir le deiseanna comhoibrithe idir na hOifigigh Ghaeilge sna heagraíochtaí Stáit agus na hOifigigh Phleanála Teanga sna Limisitéir Phleanála Teanga, bíodh is go bhfuil an sprioc comónta amháin ag gach duine – sé sin cur chun cinn na Gaeilge sa phobal.

Ba é Vivian Uibh Eachach, an Príomh-Aistritheoir le Rannóg an Aistriúcháin an duine deireannach chun labhairt. Thug sé cur sios ar stair agus ar obair na Rannóige ón chéad Dáil ar aghaidh. Chomh maith le léiriú a thabhairt ar an obair aistriúcháin reachtaíochta a deintear, labhair sé mar gheall ar iarrachtaí Rannóg an Aistriúcháin modh oibre agus cleachtas an dátheangachais a chur chun cinn i dTithe an Oireachtais. Pléadh na slite gur féidir leis na hOifigigh Ghaeilge agus Rannóg an Aistriúcháin comhoibriú lena chéile ar mhaithe le dea-chleachtas maidir le húsáid na téarmaíochta nua-chumtha i nGaeilge.

Ba mhaith le Coiste COFG buíochas ó chroí a ghabháil leis na haoi-chainteoirí a ghlac páirt i gComhdháil na bliana seo agus leis na hOifigigh Ghaeilge ar fad a d’fhreastal ar an ócáid. Ár mbuíochas chomh maith le Foras na Gaeilge agus áisíneacht dhéanamh ar an gComhdháil.

Seoladh oifigiúil suíomh idirlíon nua Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge COFG

B’ábhar áthais do Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge (COFG) a suíomh gréasáin nua a sheoladh go hoifigiúil ar an Luan 26 Aibreán 2021. B’é an tUasal Éamonn Ó hArgáin, Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha le Foras na Gaeilge, a dhein an seoladh oifigiúil trí chruinniú físchomhdhála ar ar fhreastal os cionn dhá scór duine.

Gréasán tacaíochta des na hOifigigh Forbartha Gaeilge atá ag obair i gcomhlachtaí poiblí ar fud na tíre is ea Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge agus seo an chéad uair don gCumann suíomh idirlíon oifigiúil dár gcuid féin a bheith acu. Gabhann an Cumann buíochas le Foras na Gaeilge as ucht a gcuid maoinithe, rud a chuir ar a gcumas tabhairt faoin dtionscnamh rí-thábhachtach seo.

Agus é ag seoladh an tsuímh, dúirt Éamonn Ó hArgáin go raibh áthas air an suíomh nua seo a sheoladh go hoifigiúil, mar gur áis iontach a bheadh ann d’Oifigigh Ghaeilge ar fud na tíre. Dúirt sé go raibh an-obair ar siúl ag Cumann na nOifigeach Gaeilge agus go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh aitheantas cuí tugtha don gCumann mar ghréasán tacaíochta dos na hOifigigh Ghaeilge atá ag feidhmiú san earnáil phoiblí. Dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge go raibh sé tábhachtach go bhfuil Foras na Gaeilge ag tacú le Cumann na nOifigeach Gaeilge san obair atá ar siúl acu.

Tá dhá chuspóir ag an suíomh idirlíon nua seo:

  • Feidhmeoidh www.cofg.ie mar mhol lárnach do phobal na Gaeilge i gcoitinne, áit a bhfaighfidh siad sonraí teagmhála agus eolas mar gheall ar na hOifigigh Ghaeilge sna comhlachtaí poiblí éagsúla; daoine a fheidhmíonn mar chara sa chúirt ina n-eagraíochtaí éagsúla (údaráis áitiúla, ranna rialtais, institiúidí tríú leibhéal agus an státseirbhís) agus trasna an earnáil phoiblí dóibh siúd gur mian leo a gcuid gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.
  • Feidhmeoidh cofg.ie mar fhóram plé, mar fhoinse acmhainní agus mar ghréasán tacaíochta dos na hOifigigh Fhorbartha Gaeilge féin fud fad na tíre.

Ba mhaith le Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge buíochas a ghabháil leis an uasal Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach; leis an uasal Éamonn Ó hArgáin, Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha; agus leis an uasal Pádraig Ó Conghaile, Oifigeach sa Rannóg Pobal & Gnó le Foras na Gaeilge, a thug mór-thacaíocht dúinn le linn na hoibre.

Seoladh oifigiuģil suiģomh idirliģon nua COFG Preasraģiteas (PDF)