Litir chuig an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith TD, 2014

A Thaoisigh, a chara,

Fáiltíonn Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge roimh fhógairt Choimisinéara Teanga nua, Rónán Ó Domhnaill ag an Rialtas le déanaí. Sin ráite, is mór an chúis imní dúinn go bhfuil na constaicí céanna a thug ar Sheán Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga reatha, éirí as an bpost fós os comhair an Choimisinéara nua.

Mar eagraíocht atá meáite ar an seirbhís Gaeilge is fearr ón tSeirbhís Phoiblí a fhorbairt do chustaiméirí, is mian linn tú a choimeád ar an eolas faoin obair atá ar bun againne ar an líne tosaigh chun cuspóirí Acht na dTeangacha Oifigiúla a fhíorú agus ár gcuid moltaí chun sin a dhéanamh sa tslí is éifeachtaí gan aon chostas breise a chur os do chomhair amach.

Easpa Foirne le Gaeilge
Tá leibhéal na seirbhísí trí Ghaeilge atá á cur ar fáil ag comhlachtaí poiblí sa nGaeltacht, agus lasmuigh di, ag braith go hiomlán ar dhóthain foirne le hinniúlacht sa Ghaeilge a bheith ar fáil chuige sin. Ní féidir a bheith cinnte go mbeidh foireann le hinniúlacht sa Ghaeilge ar fáil faoin gcóras mar atá, agus dá bharr sin, tá soláthar seirbhísí trí Ghaeilge míshásúil. Cothaíonn seo easpa muiníne i measc muintir na Gaeltachta in ábaltacht an Stáit seirbhísí Ghaeilge d’ard chaighdeán a chur ar fáil, rud a dhíspeagann lucht labhartha na Gaeilge na seirbhísí seo a éileamh, ainneoin a gcuid cearta faoin mbunreacht.

Is é an dlúth cheangal idir soláthar seirbhísí trí Ghaeilge agus earcaíochta sa tSeirbhís Phoiblí croí na ceiste. Is léir go bhfuil an bac ar earcaíocht sa tseirbhís phoiblí ag cur isteach ar infhaighteacht fhoirne le Gaeilge mar atá molta ag an gCoimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin sa cháipéis, ‘Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003’ (Iúil 2011) – Moladh Uimhir 6, lth 15. Mura ndéanfar a dhóthain daoine le Gaeilge líofa á earcú isteach sa chóras, sé sin 30% ar bhonn leanúnach, ní féidir bheith ag súil le seirbhísí Gaeilge a sholáthar i slí éifeachtach ná ar bheagán chostas.

Chuirfeadh réiteach na mórcheiste seo cúram an Stáit ó thaobh caomhnú na Gaeilge mar theanga phobal sa Ghaeltacht ar an mbonn cheart, rud a chomhlíonfadh ceann de phríomh chuspóirí Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an Rialtais. I dteanna caomhnú na nGaeltachtaí, chuirfeadh an cinneadh seo ann féin ar chumas an Státchórais timpeallacht dearfach a chothú, ionas gur féidir le pobal na Gaeilge ar dtús agus pobal na hÉireann i gcoitinne, a gcuid gcúraimí a dhéanamh leis an Stáit trí Ghaeilge.

Córas na Scéimeanna Teanga
Ar mhaithe le cur le héifeacht ar bheagán costais, ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar chóras na Scéimeanna Teanga, córas atá an‐chiotach mar atá. Baineann go leor dlúthshaothair leis agus ní chruthaíonn sé aon chomhsheasmhacht idir sheirbhísí trí Ghaeilge trasna na hearnála poiblí. Tá roinnt mhaith deacrachtaí ag baint le cur i bhfeidhm chóras na Scéimeanna agus níl sé ag feidhmiú mar ba cheart. B’fhearr go mór ‘Sraith de Rialacháin Reachtúla náisiúnta a fhorbairt, ina gcuimsítear bun‐aidhmeanna agus dualgaisí Acht na dTeangacha Oifigiúla agus na Scéimeanna Teanga éagsúla’.

Mar a mhol an Coimisinéir Teanga sa cháipéis thuasluaite ‐ Moladh Uimhir 5, lth 14 ‐ séard atá ag teastáil ná “cur chuige comhtháite a d’aithneodh na seirbhísí trí Ghaeilge is mó a bhfuil éileamh ag an bpobal orthu …… bunaithe ar rialacháin reachtúla ……. agus a leagfadh síos an leibhéal seirbhísí i nGaeilge a bheadh le soláthar ag comhlachtaí poiblí a bheadh rangaithe chuige sin de réir critéar ar leith.” Seo córas atá á bheartú don Bhreatnais sa Bhreatain Bheag faoi láthair.

Ónár dtaithí féin ar an líne tosaigh oibríonn córas dá leithéid (féach seicliosta samplach iniata) agus chinnteodh rialacháin dá leithéid go mbeadh an Earnáil Phoiblí agus a gcuid custaiméirí ar aon tuiscint ar na seirbhísí trí Ghaeilge a bheadh ar fáil. “Bheadh sé de bhuntáiste …..go laghdófaí go mór an riachtanas foirne le plé leis an réimse seo ………..agus d’fhéadfadh comhsheasmhacht a bheith ann idir na hearnálacha éagsúla go léir”.

Ba mhór dúinn an deis lenár moltaí a phlé leat agus táimid ar fáil chun bualadh leat chuige sin ach gaoth an fhocail a fháil.

Is sinne, le dea‐mhéin,
thar ceann Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge sa tSeirbhís Phoiblí

Cathaoirleach: Roibeard Ó hEartáin, Co. Chiarraí
Rúnaí: Máire Seó Breathnach, Co. Phort Láirge
Oifigeach Caidrimh Poiblí: Aoileann Nic Dhonncha, Átha Cliath Theas
Suíomh Idirlín: Seán Ó Daimhín, Co. Dhún na nGall
Meáin Shóisialta: Oonagh Ní Chéileachair, Co. Mhaigh Eo

COFG: An Rúnaí:
Máire Seó Breathnach, Baile na Móna, Béal Abha, Aird Mhór, Co. Phort Láirge.

2014 Litir chuig an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith TD (121kb)

Éirí as post an Choimisinéara Teanga, 2013

Tubaiste ollmhór é Seán Ó Cuirreáin a chailliúint mar Choimisinéir Teanga d’fhorbairt seirbhísí Gaeilge sa líne tosaigh” a deir Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge (COFG) ón earnáil phoiblí. “Fágann seo go mbeidh easpa foirne le hinniúlacht in dhá theanga oifigiúla an Stáit fós ag cur laincisí ar eagraíochtaí stáit a gcuid seirbhísí a sholáthar don phobal i nGaeilge san am amach romhainn. Éilímid ar an Taoiseach Enda Ó Cionnaith agus ar an Rialtas gníomhú láithreach chun muinín a chothú athuair i dtacaíocht an Stáit don Ghaeilge, teanga náisiúnta agus céad teanga oifigiúil na tíre seo.”

“Cúis díomá dúinn, in éineacht leis an gCoimisinéir, an mhoill ata curtha ar an athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2013, go háirithe i bhfianaise an éilimh ó mhórán eagraíochtaí pobail agus stáit go gcuirfí córas earcaíochta úr in áit a dheimhneoidh go mbeidh daoine le Gaeilge á earcú isteach san earnáil phoiblí chun freastal ar phobal na Gaeilge , sa Ghaeltacht agus taobh amuigh di” arsa Oifigeach Caidrimh Phoiblí COFG Aoileann Nic Dhonncha.

“Chomh maith le freastal ar phobal na Gaeltachta, tá Gaelscoileanna ag oscailt trasna na tíre agus tá seirbhísí Gaeilge ag teastáil chun freastal ar na hiarscoláirí seo. Caithfear níos mó béime a chur ar an nGaeilge agus earcaíocht ar siúl sna comhlachtaí poiblí ionas gur féidir linne san earnáil phoiblí ár ndualgais theanga a chur i bhfeidhm, gan chostas breise, ag an líne tosaigh mar is ceart” a deir Aoileann Nic Dhonncha.

Gabhann Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge buíochas leis an gCoimisinéir Seán Ó Cuirreáin as an gcabhair agus tacaíocht a thug sé dúinne atá i mbun oibre ag an líne tosaigh chun Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm san earnáil phoiblí. Is cailliúint ollmhór é Seán, mar Choimisinéir do lucht labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus é ina cheannródaí fíor‐ghairmiúil a thug ardseirbhís don gCustaiméir agus don Stát araon.

Tá leibhéal na seirbhísí trí Ghaeilge atá á chur ar fáil ag comhlachtaí poiblí sa nGaeltacht, agus lasmuigh di, ag brath go hiomlán ar dhóthain foirne le hinniúlacht sa Ghaeilge a bheith ar fáil chuige sin.

Ní féidir a bheith cinnte go mbeidh foireann le hinniúlacht sa Ghaeilge ar fáil faoin gcóras mar atá, nó faoin gcóras nua atá molta ag an Rialtas le déanaí, agus dá bharr sin, tá soláthar seirbhísí trí Ghaeilge míshásúil.

Cothaíonn seo easpa muiníne in ábaltacht an Stáit seirbhísí Gaeilge d’ardchaighdeán a chur ar fáil, rud a bhaineann an bonn ó éileamh Phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ar Sheirbhísí Gaeilge ón Stáit, ainneoin a cuid cearta faoin mbunreacht.

COFG
Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge
www.cumannofg.wordpress.com cumannofg@hotmail.com

Oifigeach Caidrimh Poiblí: Aoileann Nic Dhonncha, Co Átha Cliath Theas (086) 8228916.
Cathaoirleach: Roibeard Ó hEartáin, Co. Chiarraí (087) 7989727.
Rúnaí: Máire Seó Breathnach, Co. Phort Láirge.
Suíomh Idirlíon: Seán Ó Daimhín, Co. Dhún na nGall.
Meáin Shóisialta: Oonagh Ní Chéilleachair, Co. Mhaigh Eo

Comhdháil ag Oireachtas na Samhna, 2013

Bhí slua breá daoine i láthair ag an chomhdháil oscailte phoiblí dar teideal An DeaChleachtas sa Líne Tosaigh, a reáchtáil Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge ag Oireachtas na Samhna, i gCill Airne, Contae Chiarraí Dé hAoine 1 Samhain, 2013.

Mar chuid den chomhdháil, thug Máire Seó Breathnach, Oifigeach Forbartha Gaeilge le Comhairle Contae Phort Láirge, caint ar Ghradam Gnó na nDéise, agus thug Aoileann Nic Dhonncha, Oifigeach Forbartha Gaeilge le Comhairle Contae Átha Cliath Theas, caint ar Shuíomh Idirlín don Chustaiméar. Sa ghrianghraf thuas, tá cuid de na hOifigigh Ghaeilge a bhí i láthair, agus iad ag freastal ar chruinniú do na hOifigigh Ghaeilge iad féin i ndiaidh na Comhdhála.

Beidh tuairisc níos cuimsithí ar an tsuíomh seo ar ball beag ar chuid de na cainteanna a tugadh ag an Chomhdháil, agus faoi chuid den phlé a bhí ar siúl ag cruinniú na nOifigeach Gaeilge ina dhiaidh.

Tá cuspóirí éagsúla ag an Chumann seo: comhoibriú a spreagadh agus a chur chun cinn idir na seirbhísí poiblí ar fad ó thaobh úsáid na Gaeilge de…

 • saineolas agus taithí na n-Oifigeach Forbartha Gaeilge a chomhroinnt agus a
  mhalartú;
 • teagmháil a bheith againn leis an mhórphobal, leis na heagraíochtaí Gaeilge agus
  le hinstitiúidí eile stáit le go mbeimid in ann caighdeán na seirbhísí Gaeilge ón
  tseirbhís phoiblí a fheabhsú agus an pobal féin a spreagadh le húsáid níos mó a
  bhaint as na seirbhísí seo.Is sinne, le dea‐mhéin,
  Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge
 • 1
 • 2
COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge