Comhdháil COFG, 2020

De bharr chúrsaí paindéime, bhí ar COFG Comhdháil Bhliaintúil 2020 a reáchtáil ar líne don chéad uair. Le tacaíocht agus áisíneacht ó Fhoras na Gaeilge, reáchtáladh an chomhdháil ar an 19 Samhain 2020 trí Fhíschomhdháil Zoom.

B’é Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, a d’oscail an chomhdháil go hoifigiúil agus cuireadh fáilte roimh Gwenith Price, Leas-Choimisinéir Teanga na Breataine Bige, a thug caint an-shuimiúil ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le cur chun cinn agus caomhnú na Breatnaise sa Bhreatain Bheag agus ról an Choimisinéara thall san obair úd.

Ansan labhair paineál chainteoirí ar Ról an Oifigigh Ghaeilge in Aimsir na Paindéime agus roinn Clár Ní Bhuachalla, Stiúrthóir, Gaeltacht UCD, Ionad Domhanda don Teanga agus don Chultúr agus Seán Ó Dáimhín, Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall a dtaithí siúd maidir le tabhairt faoina gcuid oibre sna laethanta dúshlánacha seo. Ansan thug an siceolaí Lorcán Fingleton roinnt chomhairle agus stiúr maidir le conas leanúint ar aghaidh ag obair ar son na Gaeilge faoi na srianta atá i bhfeidhm.

Ba í Eimear Ní Bhroin, Oifigeach Gnóthaí Teanga, An Coimisiún Eorpach a chur críoch le himeachtaí na comhdhála, ag labhairt mar gheall ar na Deiseanna Fostaíochta atá san Aontas Eorpach dóibh siúd le Gaeilge.

Roinnt baill ó Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge 2019

Oireachtas na Samhna, 2019

Bhí cruinniú cinnbhliana ag Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge 2019 i gCill Áirne. D’fhreastal slua breá ar an ócáid, agus ar na Pop-Up Cainteanna a bhí ar siúl do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ina dhiaidh san. Bhí go leor plé faoin saghas ábhar a bheadh ina chabhar do bhaill foirne sa Státchóras agus iad i mbun seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge.

2019 An tOireachtas
2019 An tOireachtas
2019 Comhdháil COFG

Comhdháil COFG, 2019

Reáchtáladh Comhdháil Bhliantúil COFG 2019 i gceanncheathrú na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) i mBaile Átha Cliath ar an 22 Bealtaine agus b’é Owen Keegan, Cathaoirleach Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA) agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Átha Cliath a d’oscail an chomhdháil go hoifigiúil. Labhair sé ar an tábhacht a bhaineann le gréasán oifigiúil a bheith ann dos na hOifigigh Ghaeilge agus dúirt sé go raibh meas ar leith tuillte ag an gCumann as ucht na tacaíochta a chuireann sé ar fáil d’Oifigigh aonair tríd eolas a roinnt agus taithí a mhalartú.

Bhí Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge mar aoichainteoir na comhdhála. Labhair sé ar chonas gur féidir le Foras na Gaeilge tacaíocht a thabhairt d’obair na nOifigeach Forbartha Gaeilge agus tús curtha le comhoibriú a fhorbairt idir COFG agus An Foras. Labhair Cathaoirleach COFG, Roibeárd Ó hEartáin ar obair COFG le roinnt blianta anuas (Plécháipéis COFG a fhoilsíodh san áireamh) agus ar na moltaí a sheol COFG go dtí Aire Stáit na Gaeltachta maidir le Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017.

Siad na téamaí a bhí faoi chaibidil ag na hOifigigh Ghaeilge féin agus iad ag glacadh páirte i sraith cheardlanna maidin na Comhdhála ná: Seachtain na Gaeilge – Cláir Chontaetha/Chathracha agus Tionól Gaeilge UCD, Scoil Samhraidh Seachtaine. Cuireadh fáilte chomh maith roimh Órla de Búrca ó Oifig an Choimisinéara Teanga, a thug ceardlann ar Fhabhtcheartú Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Helen McHugh ó Ionad Adapt, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, a thug ceardlann an-suimiúil ar Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta na hÉireann (Bunachar Aistriúcháin).

Bhí cruinniú cinnbhliana ag Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge 2019 i gCill Áirne. D’fhreastal slua breá ar an ócáid, ach go háirithe ar na Pop-Up Cainteanna a bhí ar siúl do phobal na Gaeilge ‘s na Gaeltachta ina dhiaidh.

2019 Comhdháil COFG

Comhdháil COFG, 2018

Reáchtáladh Comhdháil Bhliantúil COFG 2018 i gceanncheathrú na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) i mBaile Átha Cliath ar an 24 Bealtaine agus b’é Eugene Cummins, Cathaoirleach Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA) agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Ros Comáin a d’oscail an chomhdháil go hoifigiúil.

Ba iad Colm Ó Coistealbha ó Oifig an Choimisinéir Teanga agus Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta a bhí mar aoichainteoirí na comhdhála. An Córas Faireacháin ar na Scéimeanna Teanga agus Bille na dTeangacha Oifigiúla a bhí idir lámha ag Colm Ó Coistealbha. Labhair sé faoi chonas a thugann Oifig an Choimisinéara Teanga faoi mheastóireacht a dhéanamh ar Scéimeanna Teanga na n-eagraíochtaí poiblí agus labhair sé ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla mar chuid den bpróiseas athbhreithnithe ar Acht na dTeangacha Oifigiúla agus na rudaí atá ag teastáil chun an tAcht a láidriú agus níos mó chearta a thabhairt dóibh siúd a lorgaíonn seirbhís trí Ghaeilge ón Stáit. Phléigh an Aodhán Mac Cormaic Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigiúla 2017 chomh maith, ag dul tríd an méid atá iontu faoi láthair.

Siad na téamaí a bhí faoi chaibidil ag na hOifigigh Ghaeilge féin agus iad ag glacadh páirte i sraith cheardlanna maidin na Comhdhála ná: Imeachtaí Gaeilge don Phobal a eagrú; Coistí Tacaíochta Gaeilge a bhunú in eagraíochtaí poiblí; agus Ról an Oifigigh Ghaeilge – Seirbhísí Corparáideach v Seirbhísí Pobail.

 

2018 Comhdháil COFG

 

Comhdháil COFG, 2017

Ba é an Comhairleoir Mícheál Mac Donncha, Ardmhéara Bhaile Átha Cliath a d’oscail comhdháil bhliantúil COFG ar an 15 Meán Fómhair 2017, i gceanncheathrú na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) i mBaile Átha Cliath.

Mhol an tArd-Mhéara obair an Chumainn. Luaigh sé go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh gréasán idir na hoifigigh a bhfuil cúraimí teanga orthu, sa chaoi is go gcinnteofaí go mbeadh dea-chleachtas á roinnt. Luaigh sé freisin na dúshláin a bhí ann le soláthar seirbhísí Gaeilge do phobal labhartha Gaeilge na tíre, ach go bhfuil beart de réir briathair á dhéanamh gach lá ag an Oifigeach Gaeilge ina lá oibre.

Ba iad An Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill, agus an Teachta Dála Joe McHugh, Aire Stáit na Gaeilge agus Gaeltachta, aoichainteoirí na comhdhála. Scéimeanna Teanga a bhí idir lámha ag An gCoimisinéir Teanga. Luaigh sé gur léirigh an staidéar atá déanta ag Oifig an Choimisinéara Teanga ar chóras na scéimeanna teanga go bhfuil gá anois féachaint ar bhealach nua chun seirbhísí stáit d’ard chaighdeáin a chur ar fáil do lucht labhartha na Gaeilge. Phléigh an Aire Stáit Joe McHugh Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigiúla 2017.

Reáchtáladh ceardlanna ar maidin le deis a thabhairt do na hOifigigh Gaeilge ó chomhlachtaí poiblí éagsúla dea-chleachtas a roinnt lena chéile, chomh maith le cur leis an saineolas a bhíonn á úsáid ag na hOifigigh a bhíonn ag plé le cúrsaí teanga ina gcuid oibre. Reáchtáladh ceardlanna ar chúrsaí oiliúna na Gaeilge sna comhlachtaí poiblí, ar Logainmneacha agus ar conas is féidir seirbhísí Gaeilge a phoibliú.

2017 Comhdháil COFG
COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge