• Baile
  • Roibeard Ó hEartáin

Author: Roibeard Ó hEartáin

Comhdháil COFG, 2020

De bharr chúrsaí paindéime, bhí ar COFG Comhdháil Bhliaintúil 2020 a reáchtáil ar líne don chéad uair. Le tacaíocht agus áisíneacht ó Fhoras na Gaeilge, reáchtáladh an chomhdháil ar an 19 Samhain 2020 trí Fhíschomhdháil Zoom.

B’é Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, a d’oscail an chomhdháil go hoifigiúil agus cuireadh fáilte roimh Gwenith Price, Leas-Choimisinéir Teanga na Breataine Bige, a thug caint an-shuimiúil ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le cur chun cinn agus caomhnú na Breatnaise sa Bhreatain Bheag agus ról an Choimisinéara thall san obair úd.

Ansan labhair paineál chainteoirí ar Ról an Oifigigh Ghaeilge in Aimsir na Paindéime agus roinn Clár Ní Bhuachalla, Stiúrthóir, Gaeltacht UCD, Ionad Domhanda don Teanga agus don Chultúr agus Seán Ó Dáimhín, Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall a dtaithí siúd maidir le tabhairt faoina gcuid oibre sna laethanta dúshlánacha seo. Ansan thug an siceolaí Lorcán Fingleton roinnt chomhairle agus stiúr maidir le conas leanúint ar aghaidh ag obair ar son na Gaeilge faoi na srianta atá i bhfeidhm.

Ba í Eimear Ní Bhroin, Oifigeach Gnóthaí Teanga, An Coimisiún Eorpach a chur críoch le himeachtaí na comhdhála, ag labhairt mar gheall ar na Deiseanna Fostaíochta atá san Aontas Eorpach dóibh siúd le Gaeilge.

Roinnt baill ó Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge 2019

Oireachtas na Samhna, 2019

Bhí cruinniú cinnbhliana ag Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge 2019 i gCill Áirne. D’fhreastal slua breá ar an ócáid, agus ar na Pop-Up Cainteanna a bhí ar siúl do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ina dhiaidh san. Bhí go leor plé faoin saghas ábhar a bheadh ina chabhar do bhaill foirne sa Státchóras agus iad i mbun seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge.

2019 An tOireachtas
2019 An tOireachtas

Litir chuig Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne TD, 2019

Litir agus moltaí a sheoladh go hAire Stáit na Gaeltachta, Sean Kyne TD le linn 2019 i dtaobh ról na nOifigeach Forbartha Gaeilge sa Státchóras. I measc na moltaí tá grád feidhme na nOifigeach, ról, dualgaisí oibre agus breis foirne agus seo ar fad i dtaca Bille na dteangacha oifigiúla (leasú), 2017.

 

Litir chuig Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne TD, 2019

Litir 2019 – An tAire Stáit, Seán Kyne TD Moltaí

2019 Comhdháil COFG

Comhdháil COFG, 2019

Reáchtáladh Comhdháil Bhliantúil COFG 2019 i gceanncheathrú na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) i mBaile Átha Cliath ar an 22 Bealtaine agus b’é Owen Keegan, Cathaoirleach Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA) agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Átha Cliath a d’oscail an chomhdháil go hoifigiúil. Labhair sé ar an tábhacht a bhaineann le gréasán oifigiúil a bheith ann dos na hOifigigh Ghaeilge agus dúirt sé go raibh meas ar leith tuillte ag an gCumann as ucht na tacaíochta a chuireann sé ar fáil d’Oifigigh aonair tríd eolas a roinnt agus taithí a mhalartú.

Bhí Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge mar aoichainteoir na comhdhála. Labhair sé ar chonas gur féidir le Foras na Gaeilge tacaíocht a thabhairt d’obair na nOifigeach Forbartha Gaeilge agus tús curtha le comhoibriú a fhorbairt idir COFG agus An Foras. Labhair Cathaoirleach COFG, Roibeárd Ó hEartáin ar obair COFG le roinnt blianta anuas (Plécháipéis COFG a fhoilsíodh san áireamh) agus ar na moltaí a sheol COFG go dtí Aire Stáit na Gaeltachta maidir le Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017.

Siad na téamaí a bhí faoi chaibidil ag na hOifigigh Ghaeilge féin agus iad ag glacadh páirte i sraith cheardlanna maidin na Comhdhála ná: Seachtain na Gaeilge – Cláir Chontaetha/Chathracha agus Tionól Gaeilge UCD, Scoil Samhraidh Seachtaine. Cuireadh fáilte chomh maith roimh Órla de Búrca ó Oifig an Choimisinéara Teanga, a thug ceardlann ar Fhabhtcheartú Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Helen McHugh ó Ionad Adapt, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, a thug ceardlann an-suimiúil ar Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta na hÉireann (Bunachar Aistriúcháin).

Bhí cruinniú cinnbhliana ag Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge 2019 i gCill Áirne. D’fhreastal slua breá ar an ócáid, ach go háirithe ar na Pop-Up Cainteanna a bhí ar siúl do phobal na Gaeilge ‘s na Gaeltachta ina dhiaidh.

2019 Comhdháil COFG

COFG os comhair Comhchoiste an Oireachtais, 2018


Cur i láthair déanta ag COFG do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán maidir le Bille na dTeangacha Oifigiúla (leasú) 2017.

Tháinig baill de Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge (COFG) os comhair Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán maidir le Bille na dTeangacha Oifigiúla (leasú) 2017. Rinne COFG aighneacht a chur isteach maidir leis an mBille. Dhírigh an aighneacht seo den chuid ba mhó ar na nithe seo a leanas:

  • Polasaithe Earcaíochta an Rialtais
  • Caighdeán Gaeilge
  • Rialacháin Chomharthaíochta
  • Coinníoll Conartha (d’obair thar ceann Comhlachta Phoiblí)
  • Ról na nOifigeach Forbartha Gaeilge

Bhí triúr ionadaí ó COFG os comhair Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán Dé Céadaoin 7 Márta ar a 5pm. Ba iad sin Roibeard Ó hEartáin (Cathaoirleach), Orla McMorrow agus Emmet Ó Fatharta.

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge